Safety & Labor Day

Safety & Labor Day

เมื่อวันที่ 21 และ 24 ก.ค. 2560 ได้มีการจัดกิจกรรม Safety & Labor Day 2017 โดยมีการประกวด Safety Activity Contest, Safety Labor Boy and Girl, Cover Song โดยได้รับเกียรติจากท่านประธานยามาดะซังร่วมเปิดงานในครั้งนี้ ภายในงานมีการออกบู๊ธต่างๆ เช่น Happy Brain, Happy learning, Happy Social, Happy Society และด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น พนักงานได้รับ ความรู้ความสนุกสนานไปกับเกม และของรางวัลต่างๆมากมาย