ผู้บริหารเข้าพบคณาจารย์ มหาวิทยาลัยโทคโนโลยีสุรนารี

ผู้บริหารเข้าพบคณาจารย์ มหาวิทยาลัยโทคโนโลยีสุรนารี

เมื่อวันที่ 8 ส.ค. 62 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ฝ่ายวางแผนธุรกิจและพัฒนาองค์กร ได้เข้าพบคณาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการต่าง ๆ  ของบริษัทฯ เช่น โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา และโครงการนักศึกษาฝึกงาน ตลอดจนหารือเกี่ยวกับข้อตกลงทางวิชาการ เพื่อสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาร่วมกันในอนาคต