ผู้บริหารเข้าพบท่านคณบดี และคณาจารย์ มจพ. คณะวิศวกรรมศาสตร์

ผู้บริหารเข้าพบท่านคณบดี และคณาจารย์ มจพ. คณะวิศวกรรมศาสตร์

เมื่อวันที่ 5 ก.ค. 62 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ฝ่ายวางแผนธุรกิจและพัฒนาองค์กร ได้เข้าพบท่านคณบดี และคณาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการต่าง ๆ  ของบริษัทฯ เช่น โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา และโครงการนักศึกษาฝึกงาน ตลอดจนหารือเกี่ยวกับพิธีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อการวิจัยและพัฒนาในอนาคต