Life Planning: Happy Money

Life Planning: Happy Money

ในวันที่ 25-26 กันยายน 2561 บริษัทของเราได้มีการจัดกิจกรรม Life Planning: Happy Money

โดยมีจุดประสงค์หลักคือ ให้พนักงานได้ให้ความสำคัญกับการวางแผนทางการเงิน เพื่อที่จะเตรียมความพร้อมไปสู่ชีวิตที่มั่นคง