Awarded the Excellent Establishment

Awarded the Excellent Establishment

รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปี 2561

บริษัท ไดเซลฯ เข้ารับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปี 2561 โดยได้รับเกียรติจาก พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน  ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานพ.ศ. 2545 และเพื่อประกาศเกียรติคุณแก่สถานประกอบกิจการที่ประสบความสำเร็จในด้านการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่บุคลากรในสถานประกอบการ ณ โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค กรุงเทพฯ